• page_banner

Önümler

 • S235 S275 S355 Steel Pipe

  S235 S275 S355 Polat turba

  Polat turba, nebit, gaz ýaly suwuklyklary daşamak üçin giňden ulanylýan poladyň içi boş zolagydyr,

  Suw, gaz, bug we ş.m., üstesine-de, egilmekde, şol bir wagtyň özünde burulýan güýç, ýeňil agram, şonuň üçin hem giňden ulanylýar

  Mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmek. Şeýle hem adaty ýaraglar, ýaraglar, oklar we ş.m. öndürmek üçin köplenç ulanylýar.

  Polat turbalaryň klassifikasiýasy: polat turbalar üznüksiz polat turbalara we kebşirlenen polat turbalara bölünýär (gyrmyzy turba bilen). Bölümiň görnüşine görä we

  Tegelek turba we ýörite şekilli turba bölünip bilner, giňden ulanylýan tegelek polat turba, ýöne birneme inedördül, gönüburçly, ýarym tegelek bar,

  Altyburçly, deň taraply üçburçluk, sekizburç we beýleki ýörite görnüşli polat turbalar

 • s235JR s275jr s275jo s275j2 s275j2g3 s355jr s355j2g3 steel channel

  s235JR s275jr s275jo s275j2 s275j2g3 s355jr s355j2g3 polat kanal

  1.Kanal poladyň kesişýän bölegi konkawdyr

  2 .kanal poladyň ýokarky we aşaky aýagynyň ini, şol bir spesifikasiýa modeli beýikligi mm) x aýagyň ini (mm) bilen aňladylýar

  X beliniň galyňlygy (mm).

  3 . kanal polat esasan plastinka gämisiniň düýbüni tutýar, elektrik stansiýasy, podstansiýa elektrik plastinka gämisi garaşmak üçin henizem berkitme bar

  Esasy.

 • API 5L ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe

  API 5L ASTM A106 üznüksiz uglerod polat turbasy

  Metalüzüň üstünde tikinsiz bir metal bölekden ýasalan polat turbalara bökdençsiz polat turbalar diýilýär. Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz turba gyzgyn togalanýan turba, sowuk togalanan turba, sowuk çekilen turba, ekstruziýa turbasy, turba urmak we ş.m. bölünýär. Bölümiň görnüşine görä, üznüksiz polat turba tegelek we ýörite görnüşli, ýörite görnüşli turbanyň inedördül, ýumurtga, üçburçluk, altyburç, gawun tohumy, ýyldyz, ganatly turba we dürli çylşyrymly şekilleri bar. Dürli ulanylyşyna görä galyň diwar turbasy we inçe diwar turbasy bar. Düşnüksiz polat turbasy esasan nebit geologiýasy buraw turbasy, nebithimiýa döwüji turba, gazan turbasy, göteriji turba we awtoulag, traktor, awiasiýa ýokary takyklykly polat turba hökmünde ulanylýar

 • angle steel (s235 s275 s355 )

  burç polat (s235 s275 s355)

  Burç polat, adatça burç demir diýlip atlandyrylýar, dik burçuň iki tarapy polat zolagy görnüşinde. Burç poladyň klassifikasiýasy

  Burçlar deň taraply burçlar we deň däl burçlardyr. Deň taraply burçuň iki tarapy deň giňlikde. Onuň aýratynlyklary

  Ini x ini x galyňlygy millimetr. Mysal üçin, / 30x30x3 gyranyň giňliginiň 30-a ýetýändigini görkezýär

  3 mm gyrasy galyňlygy bilen deň derejeli burç polat. Şeýle hem gapdal ininiň santimetr sany bolan model bilen görkezilip bilner,

  Mysal üçin / 3 #. Model, şertnamada we beýleki resminamalarda şol bir modelde dürli gyralaryň galyňlygynyň ululygyny görkezmeýär

  Burç poladyň gapdal ini we gapdal galyňlygy doly doldurylmalydyr. Gyzgyn togalanan deň taraply burç polat

  Aýratynlyklary 2 # -20 #.

  Burç polatdan peýdalanmak

  Burç polat gurluşyň dürli zerurlyklaryna görä dürli stres böleklerinden emele gelip biler we komponentleriň arasyndaky baglanyşyk hökmünde hem ulanylyp bilner.

  Gowy. Şöhleler, köprüler, geçiriş diňleri, kranlar ýaly ähli gurluşyk gurluşlarynda we in engineeringenerçilik gurluşlarynda giňden ulanylýar.

  Agyr transport enjamlary, gämiler, senagat peçleri, reaksiýa diňleri, konteýner raflary we ammar tekjeleri we ş.m.

 • s235joh/s235j2h thick wall structural square steel pipe/tube

  s235joh / s235j2h galyň diwar gurluş inedördül polat turba / turba

  Önümiň beýany Ygtybarly ýokary hilli we ýokary karz balynyň durmagy, iň ýokary derejedäki ýagdaýymyzda bize kömek etjek ýörelgelerimizdir. Hytaý polat turbasy (EN10219 S235JOH S235J2H) üçin gyzgyn satuw üçin “ilki bilen ýokary hilli, müşderiniň iň ýokary” ýörelgesine eýerip, hyzmatdaşlygy ýola goýmagyňyzy we biziň bilen bilelikde ajaýyp geljegi döretmegiňizi mähirli garşylaýarys. Hytaý polat turbasy, polat turba üçin gyzgyn satuw, Indi bizde aýratyn we agressiw satuw topary bar, naharhana t ...
 • S235JR S275JR S275J2H S355JR Round Bar Material Iron Rod Steel carton steel round bar

  S235JR S275JR S275J2H S355JR tegelek çyzykly material demir çybyk polat karton polat tegelek çyzyk

  Tegelek polat, tegelek kesişli poladyň gaty zolagy. Onuň aýratynlyklary millimetr diametri, 50 mm diametrli tegelek polat üçin “50 ″” ýaly aňladylýar.

  Tegelek polat gyzgyn togalanmak, ýasamak we sowuk çyzgylara bölünýär. Gyzgyn togalanan tegelek polat ululygy 5,5-250mm. Olaryň arasynda: 5.5-25mm kiçi tegelek polat, esasan, berkitme, bolt we dürli mehaniki bölekler hökmünde ulanylýan göni bukjalarda üpjün edilýär; 25 mm-den uly tegelek polat, esasan mehaniki bölekler ýa-da polat turbalaryň näsazlygy üçin ulanylýar. Tegelek polat, tegelek kesişli poladyň gaty zolagy. Onuň aýratynlyklary, “diametri 50 mm tegelek polat diýmekdir” ýaly diametri millimetrde aňladylýar

 • S355J2H/S355JO/S355J2/S275JOH Seamless/ERW Square Rectangular hollow section Steel Tube

  S355J2H / S355JO / S355J2 / S275JOH bökdençsiz / ERW meýdany gönüburçly çukur polat turba

  Kwadrat turbanyň ulanylyşy gurluşyk, maşyn öndürmek, polat gurluşyk taslamalary, gämi gurluşygy, gün energiýasyny öndürmek goldawy, polat gurluş in engineeringenerçiligi, elektrik

  Kwadrat turba önümleri inedördül turba önümleri

  Elektrik in engineeringenerçiligi, elektrik stansiýasy, oba hojalygy we himiýa enjamlary, aýna perde diwary, awtoulag şassisi, howa menzili gazany, awtoulag ýollary, ýaşaýyş jaý gurluşygy, basyş gämileri, nebit saklaýjy baklar, köprüler, elektrik stansiýasy enjamlary, göteriji we transport enjamlary we beýleki ýokary ýük kebşirlenen gurluşlar we ş.m.

  klassifikasiýasy

  Epleme prosesiniň klassifikasiýasy

  Önümçilik prosesine görä, inedördül turba gyzgyn togalanmadyk kwadrat turba, sowuk çekilen bökdençsiz inedördül turba, ekstrudisiz kwadrat turba we kebşirlenen inedördül turba bölünýär.

 • A572GR50 A36 steel round/ bar

  A572GR50 A36 polat tegelek / bar

  Önümiň tanyşdyrylyşy Biz tejribeli öndüriji. Ajaýyp hilli Hytaý S355j2h / S355jo / S355j2 / S275joh bazaryndaky möhüm şahadatnamalardan köplügi gazanyp, öýüňizdäki we daşary ýurtly alyjylary biziň bilen söwda guramasyna gelmegini tüýs ýürekden garşylaýarys. “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we ...
 • square steel tube A36

  inedördül polat turba A36

  Önümiň beýany Biziň kärhanamyz wepalylyk bilen işlemegi, ähli geljegimize hyzmat etmegi we täze gelýän Hytaýda uglerod polatdan ýasalan turba we turba A36 A355 P5 P11 En10210 En10216 DIN17175 tegelek gyzgyn rulonly polat turbasy 4130 4140 Q345 13cr , Müşderä hyzmat etmek bilen gymmatlyklary dörediň! ” yzarlaýan niýetimizdir. Clihli müşderileriň biziň bilen uzak möhletli we özara täsirli hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris.
 • A572 GR50 square tube /SQUARE STEEL PIPE

  A572 GR50 inedördül turba / SQUARE STEEL TIPE

  Önümiň beýany Ygtybarly ýokary hilli we ýokary karz balynyň durmagy, iň ýokary derejedäki ýagdaýymyzda bize kömek etjek ýörelgelerimizdir. Hytaý polat turbasy (EN10219 S235JOH S235J2H A572GR50 A36 275JOH S355 J2H) üçin “Ilki bilen hil, müşderi iň ýokary” ýörelgesine eýerip, hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ajaýyp geljegi döretmek üçin sizi mähirli garşylaýarys. Hytaý polat turbasy, polat turba üçin gyzgyn satuw, indi aýratyn we agressiw satuw toparymyz bar ...
 • Steel Plate (A36 Q235 Q345 S275JR S235JR S355JR S355j2)

  Polat plastinka (A36 Q235 Q345 S275JR S235JR S355JR S355j2)

  Belent bina gurluşy üçin polat plastinka : Q235JGC 、 Q345JGC 、 Q390JGC 、 Q420GJC 、 Q460GJC。

  Köpriniň gurluşy üçin polat plastinka : Q235qC 、 Q345qC 、 16Mnq 、 Q370qC 、 Q420qC 、 14MnNbq。

  Çydamly polat plastinka geýiň : NM360A 、 NM400A 、 NM360B 、 NM400B

 • H-BEAM (S275 S235 S355 )

  H-BEAM (S275 S235 S355)

  H - şöhle häzirki wagtda polat gurluş binasynda giňden ulanylýar. I - şöhle bilen köp tapawudy bar.

  1) flanesler. Flanesleriň içki ýüzünde hiç hili meýil ýok we ýokarky we aşaky ýüzler parallel. 2) H şekilli poladyň iki daşky we içki tarapy eňňit däl we göni.

  3) H şöhleleriniň kesiş aýratynlyklary adaty I şöhlelerinden, kanallaryndan we burçlaryndan has gowudyr.

  4) H bölümli polat, bölüm bölünişiniň has optimallaşdyrylan görnüşi, agram derejesine bolan güýç, bölümi we Iňlisleri sebäpli ýokary netijelilik profilleriniň has amatly ykdysady bölümidir.

  “H” nyşan Bu, H şöhleleriniň kebşirleme bölünişini I şöhlelerinden has aňsatlaşdyrýar we birlik agramyna has gowy mehaniki häsiýetlere eýe

  Köp materiallary we gurluşyk wagtyny tygşytlamak üçin. H şekilli poladyň spesifikasiýasy ykdysady taýdan işlenip düzülendir, onuň kesiş pursaty, kesiş koeffisiýenti, basyşa garşylyk we ýük göterijiligi şol bir agramy bolan gyzgyn kalendarly polatdan has ýokary.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2