• page_banner

Habarlar

Hyzmat taslamasy: Europeanewropa standarty, Iňlis standart burç polat, polat

Kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak ösüşden soň 2010-njy ýylda esaslandyryldy we bu kompaniýa Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat pudagynda öňdebaryjy boldy we özboluşly kompaniýa toparyny döretdi. Toparymyz diňe bir tehnologiýa taýdan polat pudagynda öňdäki hatarda däl, eýsem müşderileriň islegine has köp üns berýär. Müşderileriň isleglerine aňsatlyk bilen düşünip bilmek üçin köpümiz polat pudagy bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys. Poladyň görnüşleri, materiallary, ulanylyşy, aýratynlyklary we beýleki taraplary barada takyk düşünýäris. Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Koreýa, Demirgazyk we Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Gurluşyk pudagynda, nebit senagatynda, maşyn öndürmekde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Sebäbi biziň hünär we önümimiziň hil hyzmaty  

 Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat önümlerini öndürmekde we synagdan geçirmekde ökde. Polat pudagynda bir bitewi hyzmaty emele getirýän öz ussahanamyz, laboratoriýa synaglary, kooperatiw logistika toparymyz bar. Müşderilerimiziň Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat önümlerine we hyzmatlaryna bolan islegini kanagatlandyrmak üçin tehnologiýalarymyzy we hyzmatlarymyzy täzelemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.  

Topar düşünjesi: bazara eýe bolmak üçin tehnologiýa we hyzmat, abraý gazanmak üçin hyzmat, müşderilerimize ýokary hilli, täsirli, çalt önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin bitewilige, standart, täsirli iş ýörelgesine eýerýän kompaniýa.  

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, habar iberip ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňiz. Youanyňyza gaýdyp geleris we meseläni wagtynda çözeris  

Hyzmat taslamasy  : Europeanewropa standarty, Iňlis standart burç polat, polat

tarelka turbasy, inedördül turba, tegelek polat, zolak polat. bsen10210 / 2-2006.bsen10219-2-2006.bsen10204-3.1-3.2 kepilnama talaplary.  


Poçta wagty: 27-2021-nji awgust