• page_banner

Habarlar

Standardewropa standart polat we Iňlis standart polat

Standardewropanyň standart polaty:

Gurluş çukurlary EN10210

Gyzgyn emele gelen gurluş çukur bölüminiň önümçiligi, EN 10210-2006 1 & 2.Hewropanyň standart standarty bilen kadalaşdyrylýar. Iň ýokary deformasiýa mümkinçiligini üpjün edýär.

1219 mm, inedördül we gönüburçly çukur bölekleri, 800mm ululykda we galyňlygy 35mm36038 8e88

EN 10210 gyzgyn taýýar tegelek, inedördül ýa-da gönüburçly içi boş bölekler üçin tehniki gowşuryş ýagdaýyny kesgitleýär we soňraky ýylylyk bejergisi bilen gyzgyn ýa-da soňraky ýylylyk bejergisi bilen sowuk emele gelen çukur böleklerine degişlidir.

Iňlis standart polat

BRISTISH STANDARD Polat dürli pudaklarda we dürli görnüşlerde ulanylýar. BSI Iňlis standartlary, gyzgyn ýa-da sowuk rulon polat, ýarym taýýar önümler we garyndy däl gurluş polat ýaly polat önümleriniň bir topary üçin tehniki eltiş şertleri barada görkezme we spesifikasiýa berýär.

Gurluş bölümlerimiz CE bilen bellendi we standartlara synag edildi,

gurluşyk bazary üçin hil we kepillik bermek.

ýaly:

Gurluş çelikleri üçin gyzgyn togalanan önümler önümleri;

Ösüş ugry;

Standardewropanyň standart polat we BRISTISH STANDARD Polat takyk ululygy we durnukly öndürijiligi bilen giň gerimde giňden ulanylýarSel gurluşy in engineeringenerçiligi, köpri gurluşygy, gämi gurluşygy. diň diňi, maşyn öndürmek we beýleki ugurlar.

Iňlis standart H şöhlesi ykdysady gurluşyk polatynyň täze görnüşidir. Europeanewropanyň standart H bölüminiň görnüşi tygşytly we ýerlikli, oňat mehaniki häsiýetler, nokadyň uzalmagynyň togalanýan bölegi has birmeňzeş, adaty I polat bilen deňeşdirilende kiçi içki stres, uly bölüm moduly, ýeňil agramy, metalyň artykmaçlyklaryny tygşytlaýar, binanyň gurluşyny 30-40% azaldyp biler; Içindäki we daşyndaky aýaklary paralel bolany üçin, aýagyň ujy dogry burç bolup, komponentlere ýygnalyp, kebşirlemegi tygşytlap biler, iş ýüküni 25% -e çenli aýlap biler. Köplenç uly göterijilik ukybyny we bölümiň durnuklylygyny talap edýän uly binalarda ulanylýar.  

6
5

Iş wagty: Awgust-30-2021