• page_banner

H-şöhle

 • H-BEAM (S275 S235 S355 )

  H-BEAM (S275 S235 S355)

  H - şöhle häzirki wagtda polat gurluş binasynda giňden ulanylýar. I - şöhle bilen köp tapawudy bar.

  1) flanesler. Flanesleriň içki ýüzünde hiç hili meýil ýok we ýokarky we aşaky ýüzler parallel. 2) H şekilli poladyň iki daşky we içki tarapy eňňit däl we göni.

  3) H şöhleleriniň kesiş aýratynlyklary adaty I şöhlelerinden, kanallaryndan we burçlaryndan has gowudyr.

  4) H bölümli polat, bölüm bölünişiniň has optimallaşdyrylan görnüşi, agram derejesine bolan güýç, bölümi we Iňlisleri sebäpli ýokary netijelilik profilleriniň has amatly ykdysady bölümidir.

  “H” nyşan Bu, H şöhleleriniň kebşirleme bölünişini I şöhlelerinden has aňsatlaşdyrýar we birlik agramyna has gowy mehaniki häsiýetlere eýe

  Köp materiallary we gurluşyk wagtyny tygşytlamak üçin. H şekilli poladyň spesifikasiýasy ykdysady taýdan işlenip düzülendir, onuň kesiş pursaty, kesiş koeffisiýenti, basyşa garşylyk we ýük göterijiligi şol bir agramy bolan gyzgyn kalendarly polatdan has ýokary.