• page_banner

Burç polat

 • angle steel (s235 s275 s355 )

  burç polat (s235 s275 s355)

  Burç polat, adatça burç demir diýlip atlandyrylýar, dik burçuň iki tarapy polat zolagy görnüşinde. Burç poladyň klassifikasiýasy

  Burçlar deň taraply burçlar we deň däl burçlardyr. Deň taraply burçuň iki tarapy deň giňlikde. Onuň aýratynlyklary

  Ini x ini x galyňlygy millimetr. Mysal üçin, / 30x30x3 gyranyň giňliginiň 30-a ýetýändigini görkezýär

  3 mm gyrasy galyňlygy bilen deň derejeli burç polat. Şeýle hem gapdal ininiň santimetr sany bolan model bilen görkezilip bilner,

  Mysal üçin / 3 #. Model, şertnamada we beýleki resminamalarda şol bir modelde dürli gyralaryň galyňlygynyň ululygyny görkezmeýär

  Burç poladyň gapdal ini we gapdal galyňlygy doly doldurylmalydyr. Gyzgyn togalanan deň taraply burç polat

  Aýratynlyklary 2 # -20 #.

  Burç polatdan peýdalanmak

  Burç polat gurluşyň dürli zerurlyklaryna görä dürli stres böleklerinden emele gelip biler we komponentleriň arasyndaky baglanyşyk hökmünde hem ulanylyp bilner.

  Gowy. Şöhleler, köprüler, geçiriş diňleri, kranlar ýaly ähli gurluşyk gurluşlarynda we in engineeringenerçilik gurluşlarynda giňden ulanylýar.

  Agyr transport enjamlary, gämiler, senagat peçleri, reaksiýa diňleri, konteýner raflary we ammar tekjeleri we ş.m.