• page_banner

Biz hakda

“Liaocheng Delly Metal Materials Co., Ltd.”

Liaocheng delly metal materiallar Co., LTD, Jinan Handan tizlik ýolunyň demirgazygynda, Pekin Jiulong demir ýolunyň günbataryndaky Liaocheng Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşýär, Şandong welaýatynyň paýtagty Jinan şäherinden 50 minutlyk aralykda, bary-ýogy 3 sagatdan gowrak wagt gerek Çingdao halkara deňiz porty. ýokary geografiki ýerleşişi we amatly transporty bilen.

Kompaniýanyň esasy işi

2

Standardewropa standarty, Iňlis standart burç polat, polat plastinka. inedördül turba, inedördül turba, tegelek polat, zolak polat, H şöhle, 1 şöhle, kanal polat we beýleki önümler. Materiallar: s235jr, s235jos275jr, s275j0s275joh, s355jr, s355j0.s355j0h. s355j0w. s355nl, s355ml, s450j0 seriýasy. Haryt standartlary: bsen10025 / 2-2004, bsen10210 / 2-2006, bsen10219-2-2006, bsen10204-3.1-3. 2 şahadatnama talaplary.

Ilki bilen hiline laýyklykda kompaniýa, dogruçyl we ygtybarly ýörelgä eýeriň. Önümiň hilini kepillendirmek üçin ilki bilen müşderilere müşderi ýörelgesi. Gark arkaly

iş, müşderilerimiz ýurduň hemme ýerinde we gowy abraý gazandylar we gaýdyp geldiler. Köp müşderiniň goldawy we işgärlerimiziň zähmeti bilen kompaniýa häzirki wagtda kärhanany ösdürmegiň altyn asyrynda. Geljekdäki ösüş prosesinde ajaýyplygy döretmek üçin müşderilerimiz bilen el-ele bermäge taýýardyrys

Kompaniýanyň ösüşi we topary

Kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak ösüşden soň 2010-njy ýylda esaslandyryldy we bu kompaniýa Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat pudagynda öňdebaryjy boldy we özboluşly kompaniýa toparyny döretdi. Toparymyz diňe bir tehnologiýa taýdan polat pudagynda öňdäki hatarda däl, eýsem müşderileriň islegine has köp üns berýär. Müşderileriň isleglerine aňsatlyk bilen düşünip bilmek üçin köpümiz polat pudagy bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys. Poladyň görnüşleri, materiallary, ulanylyşy, aýratynlyklary we beýleki taraplary barada takyk düşünýäris. Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Koreýa, Demirgazyk we Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Gurluşyk pudagynda, nebit senagatynda, maşyn öndürmekde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Sebäbi biziň hünär we önümimiziň hil hyzmaty  

4

Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat önümlerini öndürmekde we synagdan geçirmekde ökde. Polat pudagynda bir bitewi hyzmaty emele getirýän öz ussahanamyz, laboratoriýa synaglary, kooperatiw logistika toparymyz bar. Müşderilerimiziň Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat önümlerine we hyzmatlaryna bolan islegini kanagatlandyrmak üçin tehnologiýalarymyzy we hyzmatlarymyzy täzelemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.  

Topar düşünjesi

1

Müşderilerimize ýokary hilli, täsirli, çalt önümler we hyzmatlar hödürlemek üçin bazary we abraýy gazanmak üçin tehnologiýa we hyzmat bilen bitewilige, standart, täsirli iş ýörelgesine eýerýän kompaniýa.  

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, habar iberip ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňiz. Youanyňyza gaýdyp geleris we meseläni wagtynda çözeris  

Taslama meselesi

1. 2015 Kuweýt howa menziliniň gurluşygy

2.2017 Singapur tuneli taslamasynyň gurluşygy

3. Gonkong hökümetiniň 2010-njy ýyldaky perde diwar taslamasy

4.2020 London GRG taslamasynyň gurluşygy

5. Liaocheng medeni meýdançasynyň polat gurluşyk taslamasy

6. Liaocheng gimnaziýa gurluşyk taslamasy

2020-nji ýylda 7.5g signal diňi

8. 2020-nji ýylda Singapurda polat gurluşygy

5